Adresa: Str. Sarariei nr.35, Iasi
Email: colegiul_ec_adm_iasi@yahoo.com
Tel/Fax: +40 232.267.669, +40 232.216.450

Firma de exerciţiu- reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat,  începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est  şidesfăşurat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şiKulturkontakt din Austria -proiectul ECO NET.

Pornind de la rezultatele obţinute, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  a luat decizia strategică de a  disemina pe plan naţional această metodă de predare-învăţare.

Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 şcoli incluse  în proiectul ECO NET (în baza Ordinului nr. 4508/2001) Cele 10 scoli pilot in proiectul ECO NET sunt: Colegiul Economic „F.S.Nitti” Timişoara, Colegiul Economic „Th.Costescu” Drobeta Turnu Severin, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, Colegiul Economic Arad, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iaşi, Colegiul Economic „Transilvania” Tg. Mureş, Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti.

Rezultatele obţinute au permis extinderea utilizării  metodei “firmă de exerciţiu” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu profil servicii, prin introducerea conţinuturilor specifice în curriculumul naţional,  în anul şcolar 2006-2007 (în baza Ordinului 3172/2006)

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin:

· familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale
· simularea operaţiunilorşi proceselor economice specifice mediului real de afaceri
· perfecţionarea limbajului de afaceri
· dezvoltarea de competenţeşi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

Obiectivele specifice ale aplicării acetei metode de învăţare se referă la:

· dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic
· facilitarea trecerii absolvenţilorînvăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă
· dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare profesională continuă

Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt:

· creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor
· reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă
· mai buna  adaptabilitate la schimbarea locului de muncă
· flexibilitate
· asumarea iniţiativeişi a riscului.

Firma de exerciţiu în învăţământul profesional şi tehnic, profilul servicii, reprezintă o componentă a curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru celelalte profiluri. La nivel extracurricular elevii participă  la târguri interne şiinternaţionale ale firmelor de exerciţiu

Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu (ROCT)

Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu (ROCT) este un compartiment în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, înființată prin OMECT nr 5109/25.08.2008.

Scopul Centralei ROCT: autorizarea, coordonarea, consilierea firmelor de exercitiu din România, dar si integrarea si reprezentarea acestora în reteaua nationala si internationala a firmelor de exercitiu.

Atributii ROCT:
•  coordoneaza activitatea retelei nationale a firmelor de exercitiu;
• simuleaza activitatile desfasurate de institutiile statului în vederea asigurarii serviciilor necesare functionarii firmelor de exercitiu:
- Registrul Comertului;
- Inspectoratul Teritorial de Munca;
- Casa de Pensii;
- Casa de Asigurari de Sanatate si alte Asigurari Sociale;
- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca;
- AdministratiaFinantelor Publice;
- Curtea de Arbitraj.

• îndeplineste rolul de banca, facilitând circulatia corespunzatoare a platilor pentru activitati de decontare interne si internationale;
• asigura schimbul de informatii si comunicarea dintre firmele de exercitiu din reteaua nationala si dintre firmele de exercitiu românesti si cele din reteaua internationala;
• sprijina, organizeaza si monitorizeaza participarea firmelor de exercitiu la târguri, programe si proiecte de profil din tara si din strainatate;
• organizeaza, desfasoara si monitorizeaza competitiile care se adreseaza firmelor de exercitiu (de exemplu, Competitia Business Plan);
• verifica si certifica gradul de îndeplinire a standardelor de calitate de catre firmele de exercitiu (Evaluarea „Marca de Calitate”);
• organizeaza activitati si programe în scopul formarii continue a cadrelor didactice privind metodade învatare „firma de exercitiu”;
• participa la manifestari si proiecte internationale legate de activitatea firmelor de exercitiu.